مصالح ساختمانی

زندان انفرادی در همین حوالی

شهرری مملو از آثار تاریخی است که دیدن آنها برای هر کسی لذتبخش است. زندان تاریخی هارون الرشید یکی از آنهاست که از قدیمی ترین بناهای شهرری به حساب می آید.

18 شهریور 1399